1- حجم چانه نسبت به چهره کوچک و عقب است :  

دقیقا روی حجم چانه سایه ی

روشن کار می کنیم .     

 

2- چانه هایی که صاف هستند : 

زیر لب سایه ی تیره و روی چانه سایه ی روشن کار می کنیم.   

 

  

3- چانه هایی که جلو هستند :  

دقیقا روی حجم چانه را سایه ی تیره کار می کنیم.  

 

  

4- چانه هایی که غبغب دارند :  

زیر چانه را سایه ی تیره کار می کنیم