-  چهره های مربع :  

دقیقا روی سطج فک ها سایه ی تیره

 تیره کار می شود .  

 

 

 

 

2- چهره های مثلثی 2 ( مثلث وارونه ) یا ذوذنقه: 

چون فک های بزرگ دارند روی فک ها سایه ی تیره کار می کنیم.   

 

 

 

3- جهره ی قلبی شکل یا مثلثی 1 : 

از دکمه گوش تا زیر فک ( دقیقا از جایی که فکه ها شروع می شوند ) سایه تیره و چون فک ها بایک هستند روی فک سایه ی روشن کار می شود .  

 

 

  

4- چهره ی مستطیل :

چون ارتفاع صورت زیاد است روی فک ها سایه ی روشن کار می کنیم.  

 

 

5- چهره های گرد : 

از دکمه ی گوش تا زیر فک را سایه ی تیره و روی فک را سایه ی روشن کار می کنیم .  

 

  

6- چهره هایی که غبغب دارند: 

دقیقا حجم زیر فک یعنی کل غبغب را سایه ی تیره کار می کنیم .  

 

  

8- چهره های الماسی یا لوزی شکل : 

حجم روی فک را سایه ی تیره کار می کنیم .