انگشت ها و ناخن های زیبا - پولیش ناخن ها - لاک و ناخن مصنوعی 

 

1-       انگشت های قلمی :  

 

             

 

مشخصات:

نسبت  طول انگشتان به بلندی کف دست یک به یک است ( 1:1 ) همین طور عرض کف دست و انگشتها نیز با هم برابر است . انگشتان قلمی و خوش فرم است